EXECUTIVE COMMITEE H.S.o.T

PRESIDENT

I. Mpoletis

 

VICE PRESIDENT

G. Katsanos

 

GEN. SECRETARY

M. Koukoulaki

 

TREASURER

B. Bougas

 

MEMBERS

I. Goulis

E. Mouloudi

I. Mpokos

E. Ntounousi

A. Fylaktou