Αναπροσαρμογή Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ) για τη διενέργεια μεταμοσχεύσεων

Η υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ) για τη διενέργεια μεταμοσχεύσεων δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, Τεύχος Β3160/12.05.2023. Η αναπροσαρμογή τους περιελάμβανε και τη λήψη οργάνων, από ζώντα και αποβιώσαντα δότη.

Η αύξηση είναι σημαντική, θα επιτρέψει τον εξορθολογισμό του κόστους των μεταμοσχεύσεων και τη δυνατότητα χορήγησης αμοιβών για την εργασία των συμμετεχόντων. Εξυπακούεται ότι θα εξαρτάται από το είδος των μεταμοσχεύσεων και τον ετήσιο αριθμό τους. Ενδεικτικά, για το έτος 2022, η πρόσθετη χρηματοδότηση του συστήματος με τις νέες τιμές θα ήταν 11.166.400 ευρώ.

Η υπουργική αυτή απόφαση έρχεται να συμπληρώσει τον πρόσφατα υιοθετηθέντα νόμο υπ’ αριθμ. 50/34, ΦΕΚ Α΄69/18.03.2023, ο οποίος συμπλήρωσε και εκσυγχρόνισε την προϋπάρχουσα νομοθεσία.