Ανακοίνωση προς τα Μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων» στη συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου 2021 μετά από πρόταση του Προέδρου αυτής κ. Ι. Μπολέτη, αποφάσισε ομόφωνα ότι η συνδρομή όλων των μελών παλαιών και νέων να ανέλθει στο ποσό των 20 € (είκοσι ευρώ).

Υπενθυμίζεται οVτι βάσει του καταστατικουV της ΕταιρειVας δικαιVωμα συμμετοχηVς στη ΓενικηV ΣυνεVλευση και στις αρχαιρεσιVες εVχουν μοVνο τα μεVλη που εVχουν εκπληρωV σει τις ταμειακεVς τους υποχρεωV σεις.
Η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει είτε με μετρητά στον Ταμία της Εταιρείας κ. Βουγά τις ημέρες διεξαγωγής του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μεταμοσχεύσεων είτε διά τραπεζικής μεταφοράς στο λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας IBAN GR1501101570000015729600609 αναγράφοντας απαραιτήτως τα στοιχεία του μέλους.

Ιωάννης Μπολέτης

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων

Μαρία Κουκουλάκη

Γεν. Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων